Start Digital logo

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Start Digital

– juli 2018

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (“Start Digital”) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1.2 Onder overeenkomst wordt tevens verstaan een schriftelijke offerte en bevestiging daarop.

1.3 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de Opdrachtnemer Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de Opdrachtnemer de offerte baseert.

1.4 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de getekende c.q. bevestigde offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.5 De door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen opdracht, bestaande uit het Storyboard, de Voice-Over, het ontwerp, de animatie en het script, zullen tegen een prijsverhoging worden uitgevoerd. De hoogte van deze prijsverhoging zal tussen de opdrachtgever en de Opdrachtnemer schriftelijk worden overeengekomen.

2.6 Voordat tot openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.7 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.8 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Opdrachtnemer meegedeeld.

Artikel 3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door de Opdrachtnemer verstrekt.

3.2 Wanneer de Opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.4 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van ingeschakelde derden. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 De Opdrachtnemer behoudt alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom. De gebruikte stijl en artwork kunnen tevens voor andere opdrachten c.q. producties worden gebruikt door de Opdrachtnemer. Hiervoor is niet vereist toestemming van de opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer het resultaat in een andere vorm te gebruiken dan wel aan te passen naar een andere vorm dan die waarin de animatie is opgeleverd.

4.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.5 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen.

4.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Gebruik van het resultaat
5.1 Het eindresultaat van de opdracht zal aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door middel van een weblink naar Vimeo.

5.2 Na de betaling van alle openstaande facturen voor de door de ontwerpen geleverde werkzaamheden, zal de opdrachtgever het volledige recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming verkrijgen. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4 De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d.

Artikel 6 Honorarium en kosten
6.1 De Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief of een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Wanneer de Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 De Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering 
van de opdracht.

6.5 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De Opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

Artikel 7 Betalingen en opschorting
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid strekt voor de nakoming van haar verplichtingen door betaling van een voorschot of een gehele betaling op voorhand, voordat de Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst over gaat.

7.3 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Opdrachtnemer zijn voldaan.

7.4 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.5 De Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten wanneer de Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de Opdrachtnemer, of wanneer de Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever het honorarium dat bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 Zowel de Opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de Opdrachtnemer toerekenbare, directe schade.

10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de Opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het bedrag waarvoor de Opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd 
van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5 Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt tevens voor grensoverschrijdende partijen.

11.6 Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement Maastricht kennis van geschillen tussen de Opdrachtnemer en opdrachtgever. 

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via www.startdigital.nl > contact > algemene voorwaarden

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now