Start Digital logo

Privacybeleid

PRIVACYBELEID Start Digital

Start Digital heeft deskundigheid en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Start Digital ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid dat persoonlijke informatie die u Start Digital verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Start Digital handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op:

 • Klanten c.q. relaties van Start Digital (hierna: “de Klant”). Hieronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend:
 • Potentiële klanten c.q. relaties met wie Start Digital contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
 • Alle andere personen die contact opnemen met Start Digital of van wie Start Digital persoonsgegevens verwerkt.

Op deze pagina leest u welke gegevens Start Digital verzamelt en verwerkt wanneer de Klant diensten van Start Digital afneemt.

Verwerkingsverantwoordelijke

 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Start Digital, gevestigd en kantoorhoudende te (6211 KG) Maastricht aan de Nieuwenhofstraat nr. 6D, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62526995. Start Digital is telefonisch te bereiken op telefoonnummer +31 (0)6 260 269 83.

Welke gegevens worden door Start Digital verwerkt en voor welk doel?

 • Wanneer de Klant een offerte aanvraagt of een levering of dienst afneemt van Start Digital vraagt Start Digital de Klant om de volgende persoonsgegevens:
  1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats;
  2. Adresgegevens eventueel postadres;
  3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
  4. Bedrijfsgegevens waaronder bedrijfsnaam, adres, postcode, KvK-nummer, akkoord voor de prijs van de levering of dienst;
 • Op de website van Start Digital worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van de computer van Klant, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag op de website. Start Digital probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Start Digital maakt bij het aanbieden van zijn elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de bovengenoemde websites wordt meegestuurd en die op de computer van Klant achterblijven. Start Digital gebruiken cookies om de instellingen en voorkeuren van Klant te onthouden. De Klant kan zijn/haar browser zo instellen dat alle of bepaalde cookies niet worden aanvaard of dat de Klant van elke nieuwe door Start Digital geïnstalleerde cookie op de hoogte wordt gesteld.
 • Start Digital maakt op zijn website gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Start Digital verwijst de Klant graag naar de website van Google waar de Klant meer kan lezen over hun algemene privacy beleid (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en specifiek het privacy beleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Start Digital heeft hier geen invloed op. Start Digital heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden. De Klant heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Start Digital verzamelt de persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doelen:
  1. Het identificeren van de Klant en/of andere betrokkenen;
  2. Uitvoering van overeenkomsten gesloten met de Klant;
  3. Het verbeteren van onze dienstverlening en productaanbod;
  4. Communicatie;
  5. Marketing, bijvoorbeeld het sturen van een overzicht van de verschillende typen dienstverlening door Start Digital en een periodieke nieuwsbrief;
  6. Andere doeleinden mits dit vooraf met Klant of ander betrokkene is overeengekomen;
 • Overige tools waarvan Start Digital gebruik maakt en hoe:
  1. Facebook Pixel: Doordat ik de Facebook Pixel gebruik is het mogelijk om bijvoorbeeld te kijken hoeveel mensen er van een eventuele Facebookcampagne ook daadwerkelijk naar www.startdigital.nl komen.
  2. MailChimp: Wanneer jij je inschrijft op de mailing zal jouw e-mailadres op mijn lijst in MailChimp.com verschijnen. Meer over de informatie die MailChimp opslaat en verwerkt kun je vinden in MailChimp’s Legal Policies.
  3. Hotjar: Om het website gebruik bij te houden om vervolgaanpassingen te doen. Dit gebeurd door heatmapping en schermopnames.
  4. Het CRM systeem (GDPR certificated) waar ik alle klantgegevens doe opslaan.

Verwerkingsregister

 • Start Digital houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dat register bevat alle volgende gegevens:
  1. De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming;
  2. De verwerkingsdoeleinden;
  3. Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens;
  4. De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  5. Indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of internationale organisatie;
  6. Indien van toepassing, de ingeschakelde verwerkers;
  7. Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de gegevens moeten worden gewist;
  8. Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 • Artikel 3.1 onderdeel a, c, d en h zijn conform artikel 30 lid 2 van de AVG van overeenkomstige toepassing op de verwerkingsactiviteiten die verwerker voor verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Als de Klant persoonsgegevens verstrekt aan Start Digital in verband met de diensten van Start Digital, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.
 • Start Digital kan de gegevens van de Klant aan derden verstrekken voor zover de Klant zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven heeft dat de klant daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van het gebruik van de diensten van Start Digital en/of voor zover deze gegevens niet tot de Klant persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).
 • Zo kan Start Digital derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden, zoals dienstverleners die Start Digital contracteert waaronder reclame-, media-, film- en TV-huizen, copywriters, stemacteurs, illustratoren en animators.
 • Start Digital baseert de verstrekking van de identificatie en contactgegevens van de Klant aan deze derden op de toestemming van de Klant. De Klant heeft op ieder moment het recht om deze toestemming in te trekken. De Klant kan dit doen door contact met op te nemen via info@startdigital.nl.
 • Start Digital deelt persoonsgegevens in de basis alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Incidenteel daarbuiten, maar dan uitsluitende met partijen die ‘GDPR-certified’ zijn door de bevoegde instaties (Google, Mailchimp) c.q. zijn aangesloten bij het EU-US Privacyshield. Start Digital zorgt ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer zij persoonsgegevens doorgeeft aan derde partijen.

Bewaartermijnen

 • Start Digital verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de Klant niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiligingsmaatregelen

 • Start Digital heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Start Digital bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  1. Alle personen die namens Start Digital van de gegevens van de Klant kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  2. Start Digital hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;
  3. Start Digital pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  4. Start Digital maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  5. Start Digital test en evalueert regelmatig zijn maatregelen;
  6. Alle werknemers van Start Digital zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

 • Start Digital zal de Klant conform artikel 33 AVG de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging maar uiterlijk binnen 72 uur in kennis stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Klant.
 • Start Digital zal de Klant conform artikel 33 AVG onverwijld in kennis stellen van de inbreuk bedoeld in artikel 9.1, indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 • Start Digital hanteert een datalekkenprotocol om vast te stellen of er sprake is van een datalek en of deze moet worden gemeld. Het datalekkenprotocol is op aanvraag verkrijgbaar.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 • Via info@startdigital.nl kan de Klant een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Start Digital zal dit verzoek in behandeling nemen en de Klant binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • Indien de Klant bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan de Klant eveneens contact opnemen met info@startdigital.nl.
 • Indien de Klant klachten heeft over de wijze waarop Start Digital persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan de Klant contact opnemen met info@startdigital.nl.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@startdigital.nl.

Wijzigingen

 • Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.startdigital.nl) bekend gemaakt. Start Digital adviseert de Klant om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now